top of page

SAMFUNDSFAG 

KAPITEL 4: 

RETTEN TIL RESSOURCEN
– FISKERNE FRA THORUPSTRAND

I det fjerde modul vender vi blikket mod vores eget lille land, som siden 2006 har oplevet en ganske særlig udvikling indenfor fiskerisektoren. Modulet sætter således fokus på en række af vores sidste kystfiskere i Danmark: Fiskerne fra Thorupstrand. Filmen om fiskerne fra Thorupstrand giver et indblik i de udfordringer, som danske fiskere står overfor - både som konsekvens af globaliseringen, men også som en konsekvens af konkrete politiske beslutninger.

 

Modulet handler om de udfordringer, som danske fiskere står overfor. Både som konsekvens af globaliseringen, men også som en konsekvens af konkrete politiske beslutninger. I dette modul skal du derfor undersøge nogle af de sammenhænge, der er mellem politiske og økonomiske beslutninger, samt hvordan disse påvirker det konkrete fiskerierhverv.

 

Du vil i løbet af dette modul desuden skulle undersøge udvalgte områder af dansk og europæisk lovgivning omkring fiskeri, havmiljø samt udvalgte politiske holdninger til håndtering af Danmarks naturressourcer.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

Se filmen og læs derefter Kilde A og Kilde B (s. 39).
Svar herefter på følgende:

 

1. Karakteriser den udvikling, som er sket indenfor dansk fiskeri
siden 2006.

2. Hvad har udviklingen konkret betydet?
Beskriv minimum to følgevirkninger.

3. Hvor meget betyder fiskeriet for Danmark?
Og er BNP en brugbar målestok for en sådan vurdering?

4. Hvilke aktører har en direkte interesse i fiskeforholdene
i Thorupstrand?

5. På hvilken måde påvirker EU den fiskeripolitik, som vi
fører herhjemme?

 

 

6. Hvilken rolle spiller politisk ideologi i håndteringen af
Danmarks ressourcer?

 

7. Hvad er forskellen på private og offentlige interesser i havmiljøet?

8. Burde der efter din mening være mere eller mindre regulering
i forhold til, hvor og hvordan man må fiske i Danmark?
Begrund dit svar.

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

a. Information (2008):
“Kampen om havets kapital”

b. Danmarks statistik:
Fiskeri og akvakultur

c. Mellemfolkeligt samvirke (Juni 2015), Side 39:
“FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling
– Kræver dansk handling lokalt og globalt.
Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer”

d. Miljø- og Fødevarestyrelsen:
Dansk fiskeripolitik

e. EU-Oplysningen:
EU’s fiskeripolitik

bottom of page