top of page

NATURGEOGRAFI 

KAPITEL 4: 

DET MARINE ØKOSYSTEM

 

Havet er et kompliceret økosystem. Det består bl.a. af planter, dyr, sten, vand og forskellige stoffer. Hver enkelt del i økosystemet påvirker hinanden på forskellige måder og har betydning for, hvordan økosystemet overordnet fungerer. For eksempel lever rovfisk af småfisk, som lever af dyreplankton, der igen lever af planteplankton, mens havvandets temperatur og indhold af forskellige stoffer har stor betydning for, hvilke typer af planteplankton, der kan findes heri.

 

Foruden de naturlige processer bliver havets økosystem også påvirket udefra. Dette sker fx ved menneskelig aktivitet, når vi ændrer på fiskebestandene ved fiskeri, eller når vores udledning af CO2 forskubber verdenshavenes ph-balance.

 

I dette modul skal du derfor undersøge havets økosystem og opnå viden om, hvordan fiskeri påvirker økosystemet, og hvad hhv. bæredygtigt fiskeri er (set fra et biologisk perspektiv) og hvad naturskånsomt fiskeri indebærer.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

1. Beskriv havet som økosystem: Hvilke elementer indgår i økosystemet,  og hvordan spiller de forskellige dele af økosystemet sammen?

Bæredygtighed er et bredt begreb, der kan beskrives på mange forskellige måder. Fra et biologisk perspektiv kan bæredygtigt fiskeri bestemmes som fiskeri, der holder sig inden for “biologisk sikre grænser.”

2. Hvad er de biologisk sikre grænser for fiskeri, og hvordan ved fiskeren,  om han fisker inden for biologisk sikre grænser?

3. Forklar begreberne ressourcegrundlag, biomasse,  forsigtighedsprincippet, fiskeridødelighed, mål-fangst og bifangst.  Hvad har begreberne med fiskeri at gøre?

4. Hvordan påvirker fiskeri det marine økosystem set fra et biologisk

 perspektiv?

5. Hvad ligger i Thorupstrand kystfiskernes bæredygtighedsforståelse,

som præsenteret i filmen af Thorupstrand Kysterlaugs formand,

Thomas Højrup? (Se også kilde B)

 

 

6. Diskuter bæredygtighedsbegrebet og bæredygtigt fiskeri set i relation
til naturskånsomt fiskeri.
Hvad er forskellen?

 

7. Hvad er forskellen på private og offentlige interesser i havmiljøet?

8. Burde der efter din mening være mere eller mindre regulering
i forhold til, hvor og hvordan man må fiske i Danmark?
Begrund dit svar.

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

a. Fiskericirklen: 
 Hav- og fiskeribiologi, 2008

  • Læs om havets økosystem på side 2-4.

  • Læs hvordan Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES definerer biologisk sikre grænser og tilhørende begreber på side
    55-58.

  • Læs om fiskeriets påvirkning på havets økosystem på side 60-61.

b. Thorupstrand Kystfiskerlaug:
 Thorupstrand Kysterlaugs kodeks for kulturbevidst
 og naturskånsomt fiskeri

bottom of page