top of page

SAMFUNDSFAG 

KAPITEL 2: 

BÆREDYGTIG UDVIKLING

 

Filmen “Det vietnamesiske muslingekooperativ” handler om en sammenslutning af vietnamesiske muslingefiskere, som med støtte fra Danida har etableret et arbejdsfællesskab (et kooperativ) med det formål at styrke deres forretningsmuligheder samt forbedre bæredygtigheden i deres forretningsmodel.

Formålet med dette kapitel er derfor at undersøge, hvordan bæredygtig udvikling kan foregå, og hvordan en indsats kan brede . ​

 

Du kan med fordel bruge noget tid på at undersøge Danidas værdigrundlag for på den måde at undersøge, hvorvidt der er en klar forbindelse mellem aktiviteterne i Vietnam og den overordnede målsætning.

 

Efterfølgende har du brug for at brede dit syn ud og undersøge af hhv. Danmarks rolle og Vietnams kapabiliteter (økonomisk, politisk, geografisk osv.)

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

1. Hvad betyder fiskerisektoren for Vietnam?

2. Hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler ser du,

at muslingefiskerne fra Ben tre-provinsen står overfor?

3. Hvordan ser den økonomiske situation ud for de

vietnamesiske fiskere?

4. Foretag en vurdering af Vietnams kapabiliteter.

Foretag, med udgangspunkt i spørgsmål to, en SWOT-analyse
af et fiskeri som Rang Dong Muslingefiskeri.

Læs artiklen “Fiskerieventyret skabte tre millioner nye jobs i Vietnam - med støtte fra Danida” og svar på følgende:

 

5. Undersøg og diskuter hvilken rolle en aktør som Danida

spiller i forhold til de vietnamesiske fiskere?

 

6. Spiller udviklingen i det vietnamesiske fiskeri sammen med

Danidas værdigrundlag og FN’s verdensmål 12 og 14?

Begrund dit svar.

 

7. Hvad har betydningen af forbedringen i fiskerisektoren været

for hele lokalsamfundet i Vietnam?

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

a. Danida: Danmarks udviklingsarbejde 1962-2012:
“Fiskerieventyret skabte tre millioner nye jobs i Vietnam
- med støtte fra Danida”

b. Danidas værdiggrundlag:
http://um.dk/da/om-os/organisation/mission

c. Vietnam statistik, verdensbanken: http://data.worldbank.org/country/vietnam?view=chart

bottom of page